top of page

Yhdistys päiväkotien taustalla

Helsingin Steinerpäiväkotien tuki ry on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys, joka ylläpitää kolmea yksityistä päiväkotia; Aurinkoista, Karitsaa ja Pikku-Marjattaa. Päiväkotien toiminta pohjautuu steinerpedagogiikalle, jonka kasvatuksen avainsanoja ovat rauha, kiireettömyys, turvallisuus, rakkaus, ilo ja luonnonläheisyys.

Päiväkodit toimivat arjessa itsenäisesti suunnitellen oman toimintansa. Päiväkotien taustatukena toimii yhdistyksen hallitus, jossa seurataan taloutta ja päätetään yhteisistä linjoista. Hallituksen muodostavat jokaisen päiväkodin työntekijöiden ja vanhempien edustajat.

Haluatko liittyä jäseneksi tai kannatusjäseneksi?

Laita sähköpostia jäsenrekisteristä vastaavalle osoitteeseen steinerpaivakoti@mailbox.org

Jäsenrekisteriin talletamme seuraavat tiedot, jotka pyydämme ilmoittamaan jäseneksi liittymisen yhteydessä

Nimi

Osoite

Sähköpostiosoite

Jäsenmaksut vuonna 2022, päätetty vuosikokouksessa 31.3.2022

Jäsenmaksu 20€

Henkilöjäsenen kannatusjäsenmaksu 50€

Yhteisöjäsenen kannatusjäsenmaksu 200€

Helsingin Steinerpäiväkotien tuki ry:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Steinerpäiväkotien tuki ry ja kotipaikka Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on antaa tukea lapsen omaehtoiselle, tasapainoiselle kehitykselle Rudolf Steiner kasvatusajatusten pohjalta. Tässä tarkoituksessa yhdistys ylläpitää steinerpäiväkoteja Helsingissä sekä tukee niitä taloudellisesti ja aatteellisesti. Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys järjestää steinerpedagogisia varhaiskasvatusja koulutustoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia omistukseensa tai käyttöönsä kiinteistöjä, huoneistoja tai muuta mahdollista omaisuutta. Yhdistys ei tavoittele aineellista voittoa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii päivähoitomaksuja ja voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia. Yhdistys voi järjestää erilaisia yleisötilaisuuksia ja myyjäisiä sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on voimassaoleva lapsen hoitosopimus yhdistyksen ylläpitämän päiväkodin kanssa sekä yhdistyksen ylläpitämien päiväkotien henkilökunta. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua kahtena (2)peräkkäisenä vuotena, katsotaan eronneen yhdistyksestä. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyslain säätämin edellytyksin hallitus.

4. Jäsenmaksut

Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 8-10 varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Päiväkodeista tulee olla, mikäli mahdollista, riittävä edustus sekä henkilökunnasta että vanhemmista. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Taloudenhoitaja voidaan kutsua hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen tulee päätöksissään pyrkiä yksimielisyyteen. Jos kuitenkin joudutaan äänestämään, riittää yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muut hallituksen kokouksen nimeämät henkilöt kukin erikseen.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

8. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu jäsenelle kirjeitse tai sähköisesti jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammimaaliskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määritetty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

10. Vuosikokous

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja sekä jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purku Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

AJANKOHTAISTA

S

bottom of page